--Ads--

BAGUIO CITY- Agtultuloy ti panakaiwaras kadagiti merkado iti nagduduma a paset ti pagilian dagiti smuggled carrots a nagtaud sadiay China.

Imbutaktak daytoy ni Agot Balanoy, panakabagi ti League of Associations iti La Trinidad Vegetable Trading Areas iti panaki-uman ti Bombo Radyo Baguio.

Sigun kenkuana, adda dagiti report a naawatda nga adda dagiti smuggled carrots a naiwaras kadagiti merkado sadiay Divisoria, sadiay Batangas ken sadiay Sariaya, Quezon.

Kinunana a naituloy latta ti iligal a panakaiserrek iti pagilian dagiti karot manipud China iti baet ti manarimaan a panangimbestigar ditoy ti Senado ken iti serye ti panagrebbek kadagiti pakaiduldulinan dagitoy sadiay Divisoria babaen iti nabukel nga inter-agency task force.

Impettengna a marikna ti epekto ti smuggled carrots gaputa uray bassit ti suplay nga agtataud iti highlands ket saan daytoy a ngumina.

Innayonna a naduktalanda pay a maiyak-akar iti plastik a packaging dagiti smuggled carrots tapnu aglanga dagitoy nga arigna nagtaud ditoy Cordilleras.