--Ads--

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti panagsagana dagiti atleta ti Samahang Kickboxing ng Pilipinas (SKP) nga uray pay naitantan ti 31st Southeast Asian (SEA) Games a maangay kuma sadiay Vietnam.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni SKP head coach Randy Caluag a malidayan dagitoy iti damag a panakaitantan ti 2021 SEA Games ngem babaen metlaeng iti daytoy ket ad-adda a makapagsagana ti mabukel a national kickboxing team ti pagilian.

Kinunana nga iti agdama ket agtultuloy ti bubble selection camp ditoy Baguio City a pinasetan ti nasurok 50 nga aspirants manipud iti nagduduma nga affiliate clubs iti pagilian ken narugian idi napalabas a bulan ti Hunyo.

Sigun kenkuana, inton July 17 ken 18 ket maisayangkaten ti pinal a panagpilida kadagiti top 24 athletes a pakapilian met ti top 12 a mangbukel iti national kickboxing team ti pagilian.

Dinakamatna a karaman kadagiti maipaspasidong iti training bubble dagiti nalalataken a kickboxers ti pagilian a kas kada Jean Claude Saclag, Jerry Olsim, Gina Iniong, Renz Dacquel, Karol Estepa Maguide ken Jomar Balangui a karaman iti national kickboxing team a nangibagi iti pagilian iti 2019 SEA Games.

Innayonna a nabakunaan metten kontra iti COVID-19 dagiti national athletes ken dagiti national coaches bayat a linawas a maipasidong iti antigen testing dagiti makapaspasa iti elimination rounds.

Kabayatanna, nalaus ti panagyaman ni SKP head coach Randy Caluag kadagiti lokal a gobyerno dagiti munisipyo ti Benguet ken ti siudad ti Baguio gapu iti dakkel a panangsuportar dagitoy kadagiti atleta ti nagduduma a contact sports.

Kinunana nga adda ti plano a mapagbalin a ‘hot bed’ wenno ‘mecca’ of combat sports ti Benguet ken Baguio.

Dinakamatna a gapu daytoy iti naisangsangayan a kinatured dagiti umili iti lokalidad.

Innayonna a binigbig ti SKP ti Team Lakay headquarters kas affiliate gym and headquarters daytoy iti North Luzon gapu iti kaadu dagiti atleta nga agtataud iti Benguet.

Inyapelana pay ti agtultuloy a panangsuportar ti publiko ken dagiti lokal a gobyerno kadagiti ubbing nga atleta.