--Ads--
photo credit to owner

BAGUIO CITY – Supsuportaran dagiti stakeholders ti vegetable industry ti Benget ti singasing a panakarambak ti kaunaan a Benguet Highland Vegetable Festival.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio kenni Dr. Violeta Salda, chief of operations ti Benguet Agri-Pinoy Trading Center (BAPTC), kinunana a kasapulan met a mabigbig ti kontribusyon ti agrikultura iti ekonomiya ti Benguet.

Sigun kenkuana, napintas ti nasao a singasing iti Sangguniang Panlalawigan tapnu in-inot met a mabigbig ken mapadayawan ti industriya ti nateng iti probinsia nangruna ta awan pay ti aniaman a panagrambak para iti nasao nga industriya.

Impannakkelna a ti Benguet ti mangipapaay iti 80 percent a suplay dagiti nateng iti nagduduma a paset ti Pilipinas.

timek ni Dr. Violeta Salda, chief of operations ti Benguet Agri-Pinoy Trading Center iti panakiyuman ti Bombo Radyo – Baguio

Sigun met iti dadaulo ti Committee on Agriculture iti Sangguniang Panlalawigan ti Benguet, maitunos ti maisaksakad a pestibidad iti panakabigbig ti munisipyo ti La Trinidad kas Salad Bowl of the Philippines ken ditoy pay a masarakan dagiti dadakkel a vegetable trading posts kas iti BAPTC ken La Trinidad Vegetable Trading Post.

Karaman kadagiti panggep nga aktibidad iti Benguet Highland Vegetable Festival ket ti vegetable summit, nagduduma a kompetisyon mainaig iti natnateng, agro-industrial trade fair ken dadduma pay.