--Ads--
google images

BAGUIO CITY – Inaklon ni Fernando Ragma Jr., superintendent ti Baguio City Public Market a parikotda ita ti agserbi a relocation site dagiti 50 a vendors a maapektaran iti panakaisimpa ti Magsaysay Building a sakop ti merkado publiko.

Kinunana a nangipaulogen ti City Buildings and Architecture Office iti notice to vacate kadagiti vendors.

Nupay kasta, agingga ita ket awan pay ti naikoordinar kadakuada no anya ti aramidenda kadagiti vendors.

– timek ni Fernando Ragma Jr., superintendent ti Baguio City Public Market

Kiniddawna met iti panaka-awat dagiti maapektaran a vendors iti nasao a rehabilitasyon ti pasdek.

Maipalagip a kinuna ti lokal a gobyerno a kasapulanen ti rehabilitasyon ti nasao a pasdek gaputa napeggaden daytoy, saan laeng a kadagiti vendors ngem ketdi, uray pay kadagiti umili nga agturturong sadiay. (with Bombo Brigitte Marcasi)