--Ads--

Manamnama a bumisita ni Russian President Vladimir Putin idiay Hanoi, Vietnam ita a lawas, sigun kadagiti sumagmamano nga opisial sadiay.


Kasaruno ti naipatungpal nga Ukraine peace summit a naangay idiay Switzerland idi napalabas a lawas.


Makipagsinnarak ni Putin iti baro a presidente ti Vietnam a ni To Lam ken sumagmamano a dadaulo bayat ti dua nga aldaw a panagbisitana inton Miyerkules ken Huwebes.


Nupay kasta, impeksa ti pannakangiwat ti Estados Unidos, maysa a kangrunaan a partner ti Vietnam, a rumbeng a saan a maipaayan ti “platform” ni Putin a mangitandudo ti gubat wenno kinaranggas.


Saan met a nangipaay ti foreign ministry ti Vietnam iti kidddaw a komento.


Maipalagip nga idi Marso idi napalabas a tawen, nangipaulog ti Hague-based International Criminal Court (ICC) iti arrest warrant kontra iti Russian President gapu kadagiti maatap a krimen iti gubat idiay Ukraine, Vietnam, ken Russia.