--Ads--

BAGUIO CITY – “Nagasatak ladta ta uray saanak a nagmedal iti combat ket nakaiyawidak ti medalya uray kaskas-ano.”

Daytoy ti kinuna ni Ariel Lee Lampacan, ti gold medalist iti Senior Male Wai Kru category iti kaleppas a 2024 IFMA World Senior Muaythai Championship idiay Greece.

Iti interview ti Bombo Radyo kenkuana, dakkel a banag ti panag-ensayoda idiay Thailand gapu ta nakaay-ayamda ti nagduduma a bunggoy.

Kinunana a narigatan iti kaleppas nga ay-ayamna gapu ta manarimaan ti panagbawasna ti kadagsenna ken pagsagsaganaana pay ti extra training kasta met a napipigsa ti nakalabanda a bunggoy manipud Turkey, ken Kazakhstan.

Kabayatanna, tarigagayn da a maaddaan ti training partner weno ti panag-ensayo iti ballasiw-taaw tapno maaadalda met ti daduma a techniques.

Panggepna pay nga iimprove ti kurang ti bagi-na tapno makasubbot iti daduma nga ay-ayam.

Maipalagip a sipapannakel a nagsubli ti Philippine Muay Thai National Team iti pagilian kalpasan a nakaiyawid dagitoy ti uppat a gold medal, lima a silver medal ken maysa a bronze medal iti kaleppas a 2024 IFMA World Senior World Muaythai Championships idiay Athens, Greece idi Mayo 31 agingga Hunyo 9 iti agdama a tawen.

CLICK THE CLINK BELOW TO VIEW THE FULL INTERVIEW:

https://fb.watch/sW6X3xcVcm