--Ads--

BAGUIO CITY – Agtaltalinaed a numero uno ti delegasyon ti Baguio City iti manarimaan a Cordillera Administrative Region Athletic Association (CARAA) Meet 2024 sadiay Apayao.

Bayat nga agtultuloy met ti panangilaban ti delegasyon ti Apayao ken Benguet para iti pananggun-od iti maikadua a puesto.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Edgar Madlaing, Regional Sports Coordinator ti Department of Education – Cordillera, maur-uray ti pinal a panakaiwaragawag ti medal tally results gapu ta saan pay a nalpas dagiti daduma nga ay-ayam iti baet nga agleppas ti pasalip ita nga aldaw, April 19.

Sigun kenkuana, kaadwan kadagiti ay-ayam a maangay para iti championship ket pakairamanan ti swimming, athletics, ken archery.

Karaman pay ditoy dagiti sumagmamano a team games kas iti sepak takraw.

Mainaig iti dayta, saan met a nakailista dagiti maseknan nga opisyal ti kaso dagiti atleta a nagsagrap ti nakaro a panakadunor.

Dinakamat pay ni Madlaing a sumagmamano kadagitoy ket naaddaan laeng ti minor problems kas ti panakapasar ti Loose Bowel Movement (LBM).

Iti agdama, maberberipikar paylaeng ti daduma a baro a rekord a nagun-od dagiti atleta kadagiti sumagmamano nga ay-ayam.

Kabayatanna, manamnama met nga ibagi dagiti agkampeon kadagiti nagduduma nga ay-ayam ti rehion Cordillera iti Palarong Pambansa a naituding a maangay sadiay Cebu City inton July 6 agingga July 17, 2024.//Bombo Rob Dominguez