--Ads--

BAGUIO CITY – Awan ti umdas a suplay ti strawberries nga agtaud sadiay La Trinidad Strawberry Farm iti kanito a matuloy ti panakarambak ti Strawberry Festival ti munisipyo inton Marso.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Peter Bulangen, dadaulo ti maysa a grupo dagiti strawberry farmers sadiay La Trinidad a bassit ita ti suplay ti strawberries nga agtataud iti Swamp Area gaputa adu a similya wenno planting materials ti nadadael ken naapektaran iti panagdalapos ti bagyo ken napasaran a nepnep.

Kinunana nga uray adda dagiti strawberries ita sadiay ket basbassit dagitoy no idilig kadagiti napalpalabas a tawen nga adu ti maapit tunggal marambakan ti Strawberry Festival.

Innayonna a saanen a nagmula dagiti sumagmamano a mannalon ti strawberries sadiay gapu iti panakakanselar ti turismo isut gapuna a nagmuladan ti dadduma a nateng tapnu saanda a malugi.

Nupay kasta, dinakamatna nga adda met dagiti agtaud sadiay Kibungan, Benguet a mabalin a mailako iti kanito a matuloy ti panakarambak ti pestibidad.

Maipalagip nga awan pay ti pinal a desisyon ti lokal a gobierno ti La Trinidad mo matuloy wenno saan ti Strawberry Festival ita a tawen gapu paylaeng iti killaat a panakaipasidong ti Benguet iti Alert Level 3 gapu iti pangta ti Omicron variant ti COVID-19.