--Ads--

Nakasaganan ti transportation group partikular ti grupo ti MANIBELA ken PISTON idiay National Capital Region para iti dua nga aldaw a transport stike a mangrugi inton bigat, Abril 15 iti laksid ti maatap a panangbutbuteng dagiti sumagmamano a pulis kadagiti dadduma a jeepney operators.

Sigun kenni Mar Valbuena, Chairperson ti Manibela, awan ti makalapped iti dua nga aldaw a protesta dagitoy kagiddan ti deadline ti consolidation para iti Public Utility Vehicle Modernization Program inton Abril 30.

Nu pay kasta, inaklon ti nasao nga opisyal nga adda dagiti pulis a mapmapan kadagiti jeepney terminals a nagbalin a karit kadagiti drivers nga ituloy ti nasao a transport strike.

Kabayatanna, namnamaen ti nasao nga opisyal a rinibriu a tsuper ti makipaset iti nasao a tigil pasada nga isayangkat ti Manibela ken PISTON partikular iti paset ti National Capital Region(NCR).

Kabayatanna, immuna metten nga inwaragawag ti Presidente ti Manibela iti Baguio-Benguet a saan dagitoy a makipaset iti dua nga aldaw a nationwide transport strike gapu ta sigun kadakuada ket nasken nga ikonsiderada ti riding public.