--Ads--

BAGUIO CITY – Pagsagsaganaan ita ti Commission on Elections (COMELEC) – Benguet ti umadani a panagipila iti kandidatura dagiti agtarigagay nga agngayangay iti mapaspasungadan a 2022 national and local elections.

Sigun kenni COMELEC-Benguet Provincial Election Supervisor Atty. Elenita Julia Tabangin-Capuyan, ur-urayenda paylaeng dagiti pagalagadan nga ipaulog ti COMELEC Central Office para iti online a panangipila dagiti maseknan iti kandidatura dagitoy.

Nupay kasta, kinunana nga iti kanito a saan a matuloy ti online filing ti Certificate of Candidacy (COC) ket nakasagana latta dagiti opisina ti COMELEC iti probinsia a mangipatungpal ti onsite filing ti COC.

Dinakamatna a no matungpal ti onsite filing ti COC ket iti cottage iti asideg ti opisina ti COMELEC-Benguet ti pangisumitiran dagiti kandidato manipud Benguet iti COC dagitoy.

Innayonna a kabayatan ti panagpila ti COC ket nainget a masurot dagiti minimum health standards ken maiparit ti presensia dagiti supporters dagiti kandidato tapnu mamintinir ti social distancing ken maliklikan ti social gathering.

Mamati pay daytoy nga agbalin a naan-nayas ti panagpila ti COC dagiti agkandidato iti probinsia ti Benguet iti baet ti agdama a pandemya.