--Ads--

Naituding a mairugi ti panakatarimaan ti kalsada idiay Km. 3 agingga Km. 5, La Trinidad, Benguet inton maikadua a lawas ti Hunyo, sigun kenni La Trinidad Mayor Romeo Salda.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Salda, kinunana nga immunan a naisayangkat ti public consultation idi Abril 15 iti agdama a tawen nu pay kasta maipatungpal manen ti sabali a konsultasyon a pakipasetan dagiti transport group ken dagiti business sector.

Kinuna ni Salda a maisabay metlaeng daytoy iti panakaaramid ti Y-shape overpass idiay Km.5, La Trinidad.

Malaksid iti dayta, manamnama pay ti panakaibangon ti sabali pay nga overpass iti paset ti kalsada nga asideg iti maysa a mall idiay Km.4, La Trinidad, Benguet.

Kinuna pay ni Salda a dagiti panakatarimaan ti kalsada ken panakaaramid ti overpass ket para iti panakaimanehar iti gunay ti trapiko a mapaspasaran iti nasao a munisipyo.//Bombo Mera Pacpacan