--Ads--

BAGUIO CITY – Nalaos ti panagbabawi ti 55-anyos a misis kalpasan a pinutedna ti paset ti mabagbagi ti mister daytoy babaen iti kitchen knife wenno kutsilyo idi Hulyo sais.

Iti interview ti Bombo Radyo kenkuana, saan a napintas ti nariknana idi dinakamat ti asawana ti nagan ti maatap a ‘kabit’ daytoy a nangitunda iti panagaramidna iti nasao a krimen.

Kinunana pay a kanayon a dakamaten ti misterna ti nagan ti kabitna bayat ti panaturog dagitoy.

Sigun pay iti 55-anyos a suspek, saan laeng a panagbabai ti napasaranna iti sidong ti asawana gapu ta nabugbog pay daytoy nu sadino immunan a nangipila ti reklamo kontra iti misterna ngem dagus nga imbabawi-na.

Immunan a kinuna ni PMaj. Hariet Bulcio, panakangwiat ti Baguio City Police Office a selos ti nagbalin a motibo ti suspek tapno maaramidna ti nasao a krimen.//Bombo Marinel Rodrigo & Bombo Jez Lapizar

CLICK THE LINK TO VIEW THE FULL VIDEO:

https://fb.watch/tdQEuCdf_X