--Ads--

BAGUIO CITY – Naibusen ti Bayanihan Fund ti La Trinidad, Benguet a naaramat para iti panagresponde ti lokal a gobyerno iti epekto ti COVID-19 pandemic sadiay.

Sigun kenni Mayor Romeo Salda, nasurok iti P23-M ti naawatda a Bayanihan Fund.

Inlawlawagna a ti nasao a pondo ket paset ti Internal Revenue Allotment ti La Trinidad nga impaluspos ti nasyonal a gobierno tapno maaramat iti pagkasapulan dagiti umili.

Kinunana a naigatang ti pondo iti relief goods a naiwaras iti 16 a barangay sadiay ken naigatang metlaeng kadagiti bukel a naipaay kadagiti mannalon.

Innayonna a naigatang metlaeng ti pondo iti Personal Protective Equipment nga ar-aramaten dagiti fronliners ti munisipyo.