--Ads--

BAGUIO CITY- Impanamnama ti Baguio General Hospital and Medical Center (BGHMC) a siento porsiento nga akomodarenda dagiti agbalin a pasyente ti COVID-19 iti kanito nga umado pay ti kaso ti nasao a sakit a mailista ti siudad ti Baguio gapu iti Delta variant nga immunan a nakastrek iti pagilian.

Sigun kenni Dr. Bernard Demot, Adult Infectious Disease Specialist iti BGHMC, daytoy ket gaputa manarimaan ti panangisaganada kadagiti pasilidad ken kadagiti kasapulan a kagawaan ken agas.

Kinunana a dumanonenn iti 300 ti bed capacity ti BGHMC para kadagiti COVID patients ken 163 ti agdama a maar-aramat.

Innayonna a manarimaan ti panangisimpada iti sigud a pasdek ti Psychiatry Department a maaramat para kadagiti pasyente ti COVID-19 ken posible a mailukat daytoy inton sumaruno a bulan ti Agosto.

Dinakamatna met nga adda ita ti 30 a mechanical ventilators para kadagiti agbalin a pasyente ti COVID-19 malaksid pay iti 50-beds capacity nga ICU nga ita ket ok-okuparen ti 28 a pasyente ti nasao a sakit.

Manarimaan pay ti panagurnongda iti suplay dagiti agas a maited kadagiti agbalin a pasyente ti COVID-19 ken adda ti mailatlatang a pondo a paggatang kadagiti nasao nga agas tapnu adda ti umdas a suplay dagitoy sadiay BGHMC.

Mangilatlatang payen ti BGHMC iti pondo a panggatangda iti oxygen generator tapnu maipanamnama ti umdas a suplay ti oxygen para kadagiti makapasar ti severe case ti COVID-19.