--Ads--

Impasigurado ti National Telecommunications Commission (NTC) a risutenda ti pakaseknan nga adda pakainaiganna iti POGO scam activity iti Pilipinas.


Aklonen ti nasao nga ahensia a SIM Registration Law ket saan a “silver bullet” kontra kadagiti messaging scams ken kinunada nga agtultuloy latta a sangsanuenda ti sumagmamano a karit iti pannakaipatungpal daytoy.


Naipulog ti statement kasaruno ti kinuna ni Senator Sherwin Gatchalian a saanda nga iturugan ti trabaho dagitoy a mangtungpal ti panggep ti SIM Registration Act a pinirmaan ni President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. idi Okubre 2022 nga addaan panggep a makessayan, wenno maikkat ti scams babaen ti text wenno online message.


Sigun pay kenni Gatchalian, ti bilang ti SIM CARDS a nausar para iti scams ket naala manaipod iti na-raid a POGO hub iti Smartweb Technology Corporation idiay Pasay City, Zun Yuan Technology idiay Bamban, Tarlac, ken Lucky South 99 idiay Porac ken Angeles City, Pampanga.


Iti baet ti panagregget nga ar-aramiden ti nagduduma a maseknan nga ahensia tapno matiliw kadagiti agar-aramid iti scams, agtultuloy latta a sangsanguen ti NTC ti sumagmamano a karit.


Kanayunanna, impakaamo ti nasao nga ahensia nga adda pay ti dadduma a wagas dagiti scammers a mangbikbiktima kadagiti indibidual a kas ti panag-message dagitoy iti dadduma nga application.