--Ads--

BAGUIO CITY – Nagsublin ti operasyon ti turismo sadiay Tublay, Benguet nangrudi idi kalman.

Sigun kenni Mayor Armando Lauro, malimitaran laeng daytoy kadagiti lokal a turista ken saanda pay nga umawat kadagiti bisita manipod iti dadduma a lugar.

Kinunana a karaman ti Poligs Berry Farm, Paterno Cave, Ahonda Rock Formation, Balite Tree ken Kaalnusan Camping Area kadagiti sumagmamano a pagpasyaran nga inlukat dagitoy.

Inlawlawagna nga inlukatda daytoy para iti economic recovery ken recreational purposes.

Maipalagip a temporaryo a nasuspindir ti tourism activities ti nasao a munisipyo iti las-ud ti pito nga aldaw gapu iti panagngato ti kaso ti COVID-19 sadiay.

Mainaig iti dayta, dinakamat ni Mayor Lauro a nawaswasen ti granular lockdown kadagiti lugar sadiay Tublay a nakailistaan ti kaso ti COVID-19.