--Ads--

BAGUIO CITY- Impalubos ti lokal a konseho ti Baguio ti panakipinnirma ni Mayor Benjamin Magalong iti katulagan iti Baguio General Hospital and Medical Center (BGHMC) para iti panakagatang ken panakaireseta dagiti agas a Remdesivir ken Tocilizumab para iti panaka-agas dagiti pasyente ti COVID-19 a bonafide (BONA-FAYD) residents ti Baguio.

Maitunos ti katulagan iti case investigation nga insayangkat ti health department a nangkitaanda iti local transmission ti Delta variant ti COVID-19 a maibagbaga a naparpartak a maiyakar.

Nabukel ti katulagan ti lokal a gobyerno ken ti BGHMC kas paset ti nairtengan a panagsagana ti siudad iti posible a panagngato ti kaso ti COVID-19 iti siudad tapnu maipanamnama ti kaadda ti umdas nga agas ken dadduma a medical supplies para kadagiti agbalin a pasyente nga agsagaba iti nasao a sakit.

Naamuan a naipaayan ti BGHMC iti compassionate special permit babaen iti Food and Drug Administration kas kakaisuna nga otoridad a gumatang ti Remdesivir ken Tocilizumab a naaprobaran nga anti-viral medication kontra iti COVID-19.

Nangilatang met ti lokal a gobyerno ti Baguio iti agarup P8.1-M para iti panakagatang dagiti nasao nga agas.

Nailanad met iti mapirmaan a katulagan dagiti akem ti lokal a gobyerno ken ti BGHMC para iti panakaipasigurado a dagiti magatang nga agas ket maited kadagiti puntirya a benipisaryo.