--Ads--

Naipasidong iti state of calamity dagiti sangapulo ket walo a local governments units (LGUs) iti Pilipinas gapu paylaeng iti agtultuloy nga epekto ti El Niño phenomenon.

Maibasar iti kaudian a report,manipud iti National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) dagiti apektado a lugar ket pakairamanan dagiti sangapulo ket maysa nga ili iti probinsya ti Occidental Mindoro.

Dagitoy ket pakairamanan ti Bulalacao, Oriental Mindoro, Mandalay, Oriental Mindoro, San Vicente, Palawan, San Andres, Romblon, Mayoyao, Ifugao, Sinaloa, Antique, ken ti Zamboanga City.

Gapu iti daytoy, dumanonen iti nasurok P2.63 billion ti gatad ti nadadael partikular iti agriculture sector gapu paylaeng iti kinabara ti panawen.

Kabayatanna, naipaayen ti P1.092 billion a tulong kadagiti apektado a pamilya ken dagiti mannalon.