--Ads--

BAGUIO CITY – Panggep ti Committee on Market, Trade and Commerce and Agriculture ti lokal a konseho ti Baguio nga ad-adda nga ital-o ti sektor ti agrikultura ditoy siudad.

Iti interview ti Bombo Radyo, kinuna ni Councilor Phillian Louise Weygan-Allan, chairman ti nasao a komite a naduktalan iti insayangkatda a survey nga adu a barangay ditoy Baguio a ti kangrunaan nga aktibidadda ket ti panagmula kadagiti natnateng ken dadduma pay.

Dinakamatna a dagitoy ket dagiti barangay ti Happy Hallow, Lucnab, Irisan, Sto. Tomas, Bakakeng ken Pinsao.

Sigun kenkuana, adda ti nasurok 1,500 a coffee trees ken egg production sadiay Happy Hallow.

– timek ni Baguio City Councilor Phillian Louise Weygan-Allan

Gapu iti daytoy, impetteng ti konsehal a nasken a maideklara dagitoy a barangay kas agricultural area ti Baguio.

Innayonna nga adda metten ti singasing para iti panakaipaay ti tulong kadagiti mannalon iti siudad tapno mapadur-as pay ti sektor ti agrikultura ti Baguio.