--Ads--

BAGUIO CITY–Nakasaganan ti Baguio City Health Office ken dagiti maseknan nga opisina ti gobierno iti panagrugi ti vaccination rollout ti Sinovac ita nga aldaw.

Immunan nga inwaragawag ni City Health Officer Dr. Rowena Galpo a mangrugi ita nga aldaw ti panagbakuna nga isayangkat ti Baguio General Hospital and Medical Center (BGHMC) para kadagiti health workers kalpasan nga inawat ti siudad dagiti rinibribo a bakuna ti Sinovac idi rabii kalman.

Iti inisyal a report, dumanon iti 13 a boxes ti bakuna ti naisangpet a naglaon iti 7800 a doses ti Sinovac vaccine manipud iti nasional a gobierno.

Dagus met dagitoy a naiyakar iti cold storage facility ti Department of Health-Cordillera.

Mainaig iti dayta, naituding maipatungpal ti rollout kadagiti health workers ti dadduma pay nga ospital iti rehion inton Lunes.

Maipalagip a kinuna ni DOH-Cordillera Regional Director Dr. Ruby Constantino a karaman kadagiti nabigbig a mabakunaan ditoy rehiyon ti 3,606 nga health care workers manipod iti Baguio General Hospital and Medical Center(BGHMC), Luis Hora Regional Memorial Hospital(LHRMH) iti Bauko ken Bontoc General Hospital(BoGH) sadiay Mountain Province, Kalinga Provincial Hospital(KPH) ken iti Benguet General Hospital(BeGH).

Nanipod iti pakabuklan a bilang, 1,871 ti initial a mabukanaan iti BGHMC, 629 iti LHRMH, 326 iti KPH, 222 iti BoGH ken 560 iti BeGH.

Nabigbig ti BGHMC kas umuna iti priority list kas COVID-19 referral center bayat a dagiti dadduma nga pagagasan ket napili maibasar iti bilang ti kaso nga imanmanihar dagitoy.

Gapu iti daytoy, iyap-apela ni Constatino ti panagkaykaysa dagiti maseknan tapnu masigurado a nakasagana dagiti nabigbig nga ospital ken health workers ket nakagasagan nga makaawat ken mangisayangkat iti panagbakuna.