--Ads--

BAGUIO CITY – Ad-adda a ngumatngato ti mailislista ti Baguio General Hospital and Medical Center (BGHMC) a bilang dagiti matmatay gapu iti COVID-19.

Sigun kenni Dr. Bernard Demot, Infectious Disease Specialist ti BGHMC, idi laeng Mayo 1 ken Mayo 2 ket pito nga indibidual ti pimmusay sadiay gapu iti COVID-19.

Innayonna nga idi laeng bulan ti Abril ket dumanon iti 64 ti bilang dagiti pimmusay nga addaan pakainaigan iti COVID-19 ken daytot ti kangatuan a a bilang ti ipupusay iti uneg ti makabulan iti nasao nga ospital.

Dinakamatna a kaaduan kadagiti matmatay sadiay BGHMC nga addaan koneksion iti COVID-19 ket agtawen ti innem a pulo agingga innem a pulo ket siyam a sarunuen dagiti agtawen ti uppat a pulo ket innem agingga iti limapulo ket siyam.

Maibasar iti rekord, dumanon iti 153 a kaso ti COVID-19 ti matamtaming ita sadiay BGHMC ken kaaduan kadagitoy ket maibilang nga adda iti nakaro ken kritikal a kondisyon.

VC DEMOT (ni Dr. Bernard Demot, Infectious Disease Specialist ti BGHMC)