--Ads--

BAGUIO CITY – Maipalpalagip ti doble a panagannad dagiti pasyente nga addaan ti diabetes manipud iti COVID-19 gapu iti nakaro nga epekto ti viral disease kadagiti pasyente nga addaan ti diabetes.

Sigun kenni Dr. Domingo Solimen, Medical Specialist iti Internal Medicine ti Baguio General Hospital and Medical Center, karaman ti diabetes iti Top 10 ken kangrunaan a mangituntunda iti ipupusay maibasar iti rekord ti BGHMC.

Kinunana nga iti umuna a kwarter ti agdama a tawen ket dumanonen iti 700 ti na-admit dagitoy a pasyente nga addaan ti diabetes, ken manipud iti nasao a bilang ket 56 dagiti pimmusay.

Dinakamatna a naalarmada iti nasao a datus gaputa adu ti epekto ti diabetes iti dadduma a sakit kas iti sakit iti kidney, highblood ken dadduma pay.

Innayonna a saan metlaeng a napintas ti epekto ti COVID-19 kadagiti pasyente nga addaan ti diabetes gaputa pakaruenna ti an-anayen dagitoy.

Sigun kenkuana, maysa ti epekto ti COVID-19 iti panagngato ti bilang dagiti pimmusay a pasyente nga addaan ti diabetes idi napalabas a tawen.

Gapu iti daytoy, kinuna ni Dr. Solimen a karaman dagiti addaan ti diabetes kadagiti maipangpangruna a mabakunaan kontra iti COVID-19.