--Ads--
photo credit to owner

BAGUIO CITY- Impasardeng ti pamilya Balangen ti search, rescue and retrieval operation para iti panakabiruk ti bagi ni Romy Balangen a nairaman iti panagreggaay ti pagpagnaanda a paset ti talon sadiay Todag, Tacadang, Kibungan, Benguet kabayatan ti panagdalapos ti bagyo a Maring idi October 11.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio kenni Kibungan Mayor Cesar Molitas, kinunana a mismo a ti maseknan a pamilya ti nangipasardeng iti nasao nga operasyon gaputa napukawen ti namnama dagitoy a mabirukanda pay ti bagi ti 25-anyos nga ama.

Kinunana a mangipatungpalda ti ritwal kas maitunos iti nainsigudan a kaugalian sadiay.

Immunan a nabirukan ti bangkay ti kabsat ni Romy a ni June Balangen.

Maipalagip a kabayatan ti bagyo ket a magmagna iti talon ti agkabsat, kadwada ti maysa pay a kabsatda paawid iti pagtaenganda idi nargaay ti nasao a paset ti talon.

Nabaelan ti kabsatda a nakataray ngem naisurot wenno nairaman da Romy ken June iti panagreggaay ti daga agingga iti karayan iti baba ti nasao a talon.

Makidkiddaw latta met ti tulong para iti pamilya dagiti biktima, nangruna kenni Romy gaputa addaan daytoy ti asawa ken dua nga ubbing nga annak.

Naamuan pay nga iti agdama ket awan ti trabaho ti asawa ni Romy ken daytoyen ti mangisakad iti dua nga annakda.