--Ads--

BAGUIO CITY – Nailista ti walo a baro a positibo a kaso ti COVID-19 ditoy Baguio City.

Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, uppat kadagitoy ket health workers iti Baguio General Hospital and Medical Center (BGHMC) a maysa a subnational lab center for COVID-19 ti DOH-RITM.

Kinunana a dua kadagitoy ti doktor bayat a dagiti dua ket nurse ken clerk ken dagitoy ket residente ti Woodsgate Subdivision sadiay Barangay Camp 7, ti Barangay Santos Tomas Proper at BGH Compound Barangay.

Naka-confine metten dagiti uppat iti BGHMC ken addada iti natalged a kondisyon bayat nga imbilinen ni Mayor Magalong ti panakai-lockdown dagiti residential barangay dagiti nasao a pasyente, partikular iti Santo Tomas Proper, BGH Compound, San Luis, Sector 5 ti Dominican-Mirador ken ti Woodsgate Subdivision ti Camp 7.

Sigun met kenni BGHMC Medical Chief Dr. Ricardo Ruñez, rinugiandan ti contact tracing ken isagsaganadan ti panakaipasidong iti COVID test dagiti empleyado ti ospital malaksid a narugianen ti panag-disinfect kadagiti wards sadiay.

Temporaryo met a saandan nga agawat ti pasyente ngem maituloy ti panangisayangkatda ti triage.

Maipalagip a matamtaming paylaeng iti BGHMC ti dua a nurse daytoy nga immunan a nagpositibo iti COVID-19.

Kabayatanna, kinumpirmar metlaeng ni Mayor Magalong ti panagpositibo iti COVID-19 ti dua nga OFWs nga agpada a nagapu sadiay Estados Unidos a residente ti Dominican Barangay, siudad ti Baguio ken ti La Trinidad, Benguet; ti maysa nga empleyado ti Baguio Country Club ken maysa nga eight-day old a maladaga nga adda ita iti Pines City Doctors Hospital.

Manarimaan metten dagiti kaskenan nga addang kas iti medical interventions kadagiti pasyente, contract tracing, quarantine ken disinfection tapnu malapdan ti ad-adda a panakaiyakar ti napeggad a virus.

Kabayatanna, nailista ti Ifugao ti maysa a kaso ti positibo a COVID-19 no sadino, ket 65-anyos a lalaki.

Maibasar iti datus ti DOH-Cordillera, 36 ti pakabuklan a kaso ti nagpositibo iti COVID-19 ditoy rehiyon a bukbuklen ti 3 iti Abra, 25 iti Baguio City, 6 iti Benguet ken 2 iti Ifugao.

Dumanon metten iti nasurok 2,500 ti suspected cases iti rehion bayat a nasurok iti 14,000 ti possible cases.