--Ads--

BAGUIO CITY -Manayonan dagiti checkpoints iti nagduduma a paset ti rehion kagiddan ti iya-asideg ti May 2022 National and Local Elections.

Sigun kenni Police Regional Office Cordillera (PROCOR) regional director, PBGen. Ronald Lee, imbilinnan ti panakaisayangkat ti kanayonan a checkpoints kadagiti strategic areas iti rehion.

Dinakamatna a dagiti kanayonan checkpoint a maisayangkat ket ‘mobile’ wenno maiyak-akar.

Iti agdama, pakabuklan a 105 ti permanente a COMELEC checkpoints iti nagduduma a paset ti rehion a bukbuklen ti 29 a checkpoints sadiay Abra, 16 sadiay Kalinga, 15 sadiay Benguet, 12 iti Baguio City ken sag-11 sadiay Apayao ken Mountain Province.

Innayonna a babaen iti kanayonan a checkpoints ket manayonan met ti presensia dagiti pulis nga agresulta iti panakakissay met ti aniaman a kriminal nga aktibidad.

Maibasar iti rekord ti Regional Operations Management Division ti PROCOR, manipud nangrugi ti election period idi napalabas nga Enero 9 ket uppat nga indibidual manipud Benguet, Abra ken Kalinga ti natiliw ken sumangsango ti kaso a panaglabsing iti COMELEC gun ban bayat a maysa nga insidente ti shoot-out iti nagbaetan dagiti pulis ken armado a kriminal ti nailista sadiay Abra.