Danyos ti nadadael iti sektor ti agrikultura iti pagilian gapu iti epekto ti El...

Dumanonen iti P4.39 billion ti danyos ti nadadael iti sektor ti agrikultura iti pagilian gapu iti epekto ti El Niño phenomenon. Gapu iti daytoy, agarup...

Temporaryo a trabaho, naipaay kadagiti nasurok 35,000 a trabahador a naapektaran iti epekto ti...

Naipaayan dagiti nasurok 35,000 a trabahador a naapektaran iti epekto ti El Niño Phenomenon iti pagilian ti temporaryo a trabaho. Sigun kenni Department of Labor...

Pinsala ng El Nino sa agrikultura ng Cordillera, halos kalahating milyong piso na

BAGUIO CITY - Halos kalahating milyong piso na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Cordillera Administrative Region dahil pa rin sa nararanasang El...

Danyos ti nadadael iti sektor ti agrikultura iti rehiyon Cordillera gapu iti El Niño,...

BAGUIO CITY - Dumanonen iti nasurok Php444.7-million ti danyos iti sektor ti agrikultura iti rehion Cordillera gapu iti mapaspasaran nga epekto ti El Nino...

Grupo dagiti mangngalap, nagballaag kontra iti posible a ‘fishing ban’ gapu iti Balikatan exercise...

PHILIPPINES - Nagballaag ti maysa a grupo dagiti mangngalap kontra iti posible a 'no-sail zone' kadagiti baybay a kaipatungpalan ti 19-day a US-Philippine Balikatan...

Epekto ti El Niño iti sector ti agrikultura iti pagilian, dumanonen iti P4 billion

Dumanonen iti P4 billion ti napukaw ken nadadael iti agriculture sector iti pagilian a Pilipinas gapu paylaeng iti epekto ti El Niño phenomenon. Sigun iti...

Lames a natiliw dagiti mangngalap iti West Philippine Sea, ngimmato iti 15% idi napan...

Ngimmato iti 15% ti nailista nga output dagiti mangngalap iti West Philippine Sea manipud tawen 2022 agingga idi napalabas a tawen. Sigun kenni Presidential Assistant...

Lebel ti danum iti Ambuklao Dam, agtaltalinaed iti normal; suplay ti tilapia, umdas paylaeng

Agtaltalinaed nga umdas ti suplay ti tilapia iti Ambuklao Dam sadiay Bokod, Benguet a maal-ala dagiti mangngalap. Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Marx Perfecto,...

P10 Billion modernazation plan, inaprobaranen ti National Food Authority (NFA) Council

Inaprobaranen ti National Food Authority (NFA) Council ti P10 billion modernazation plan tapno maital-o ti kapasidad ti grains agency tapno maiproseso ken maidulin dagiti...

Rain-calling ritwal, patuloy na isinasagawa sa Bontoc, Mt. Province; operasyon ng ilang inns at...

BAGUIO CITY - Patuloy na isinasagawa ng mga residente ng Bontoc, Mt. Province ang Manerwap, isang rain-calling ritual para hilingin kay Lumawig ang pagbuhos...
- Advertisement -
--Advertisement--