Substandard a panakaibangon dagiti pasdek ti 4 pagadalan ditoy Baguio City, naduktalan; contractors dagiti...

BAGUIO CITY - Nadismaya ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti maatap a substandard a panakaibangon dagiti pasdek iti uppat a pagadalan iti siyudad...

Panakaisubli ti face-to-face learning, tartarigagayan ti adu a nagannak iti probinsia ti Benguet

BAGUIO CITY - Tartarigagayen dagiti nagannak a maisublin ti face-to-face learning iti probinsta ti Benguet iti kabiitan a panawen. Sigun kenni Benguet Schools Division Superintendent...

Class Suspension | Dominican Elementary School

BAGUIO CITY - Sinuspindir ti Dominican Mirador Elementary School ti serrek iti Grades 2, 3, 4, 6 ken kindergarten gapu iti panagreggaay ti daga...

Panagtalinaed ti napintas a performance dagiti estudyante ditoy Benguet bayat ti implementasyon ti blended...

BAGIUO CITY - Ipampannakkel ita ti DepEd-Benguet ti panagtalinaed ti napintas a performance dagiti estudyante iti probinsia iti baet a modular ken blended learning...

Kaunaan nga Ibaloi Festival ditoy Baguio City, maramrambakan agingga April 22

BAGUIO CITY - Maramrambakan ita ti kaunaan nga Ibaloi Festival ditoy siudad ti Baguio agingga inton Abril 22. Sigun kenni Onjon ni Ivadoy president Franklin...

Ad-adu pay a pagadalan iti Cordilleras, interesado a makipaset iti expanded limited face-to-face class;...

BAGUIO CITY - Kinasaritan ti Commission on Higher Education (CHED) - Cordillera dagiti council of deans dagiti pagadalan iti rehion mainaig iti panakaipatungpal ti...

DSWD, saanen nga agawat ti aplikasyon para iti educational assistance program

BAGUIO CITY - Inrikepen ti Department of Social Welfare and Development (DSWD) ti online application dagiti indigent students para iti educational assistance program. Sigun kenni...

Panakaituloy ti limited face-to-face classes sadiay Benguet, naipabiang iti desisyon ti LGU

BAGUIO CITY - Naipabiangen kadagiti lokal a gobyerno iti probinsia ti Benguet ti desisyon no maituloy wenno saan ti limited face-to-face classes kadagiti pagadalan...

Nasurok P140 million a gatad ti educational assistance, naiwaras kadagiti kwalipikado nga estudyante

Baguio City - Dumanon iti P149,284,000 a gatad ti educational assistance ti inwaras ti Department of Social Welfare and Development (DSWD) kadagiti kwalipikado nga...
- Advertisement -
--Advertisement--