Sangapulo ket walo a local governments units (LGUs), naideklara iti state of calamity gapu...

Naipasidong iti state of calamity dagiti sangapulo ket walo a local governments units (LGUs) iti Pilipinas gapu paylaeng iti agtultuloy nga epekto ti El...

Saan a panagsuot dagiti babbai ti underwear ita a nabara ti panawen, naibalakad

Binalakadan ni House Deputy Majority Leader ken Iloilo Representative Janette Garin dagiti babbai a saandan nga agaramat ti underwear ita a napudot ti panawen...

Andap o frost, naitala sa Mt. Pulag matapos bumagsak sa 2 degrees celius ang...

BAGUIO CITY - Patuloy ngayong dinadagsa ng maraming turista ang Mt. Pulag, ang ikalawang pinakamataas na bundok sa bansa, kasabay ng patuloy na pagbaba...

Innem a probinsiya iti Cordillera, posible a maapektaran iti El Niño weather phenomenon inton...

BAGUIO CITY - Pagsagsaganaan ita ti rehiyon Cordillera ti epekto ti El Niño weather phenomenon a manamnama a mapasaran inton sumaruno a tawen. Maibasar iti...

Bilang dagiti uram iti Rehiyon Cordillera bimmaba iti napalabas a dua a tawen

Bimmaba ti bilang dagiti nailista nga uram iti Cordillera Administrative Region iti napalabas a dua a tawen, sigun iti Bureau of Fire Protection Cordillera. Imbinglay...

Kina-alerto dagiti residente iti lokalidad iti aniaman a sasaaden ti panawen, maipalpalagip

BAGUIO CITY -Agpalpalgip ti Baguio City Disaster Risk Reduction Management Office iti kina-aletro dagiti residente ken saan laeng nga agridam nu mabigbig ti lugarda...

Baguio City, narisgo iti landslide wenno panagreggaay sigun iti City Disaster Risk Reduction Management...

BAGUIO CITY -Inaklon ti City Disaster Risk Reduction Management Office (CDRRMO) a narisgo wenno high risk iti landslide wenno panagreggaay ti amin nga paset...

Posible nga epekto ti panagdalapus dagiti bagyo iti syudad, pagsagsaganaan ti Baguio CDRRMO

BAGUIO CITY - Naka-blue alert ita ti Baguio City Disaster Risk Reduction Management Council kas panagsaganada iti obserbasion ti Semana Santa ken ti posible...

Panagridam ti publiko kontra iti uram kagiddan ti summer season, ipalpalagip manen ti BFP

BAGUIO CITY- Ipalpalagip manen ti Bureau of Fire Protection ti panagridam ti publiko kagiddan ti iyaasideg ti summer season. Iti interview ti Bombo Radyo Baguio,...

City Camp Lagoon, nainget a maiwan-wananan kagiddan ti epekto ti Southwest Monsoon a pappa-pigsaen...

BAGUIO CITY- Nainget a bambantayan dagiti opisyales ti Baranggay Lower Rock Quarry ti City Camp Lagoon kagiddan ti mapaspasaran a panagtudo gapu iti bagyo...
- Advertisement -
--Advertisement--