Innem a probinsiya iti Cordillera, posible a maapektaran iti El Niño weather phenomenon inton...

BAGUIO CITY - Pagsagsaganaan ita ti rehiyon Cordillera ti epekto ti El Niño weather phenomenon a manamnama a mapasaran inton sumaruno a tawen. Maibasar iti...

Andap o frost, naitala sa Mt. Pulag matapos bumagsak sa 2 degrees celius ang...

BAGUIO CITY - Patuloy ngayong dinadagsa ng maraming turista ang Mt. Pulag, ang ikalawang pinakamataas na bundok sa bansa, kasabay ng patuloy na pagbaba...

Sangapulo ket walo a local governments units (LGUs), naideklara iti state of calamity gapu...

Naipasidong iti state of calamity dagiti sangapulo ket walo a local governments units (LGUs) iti Pilipinas gapu paylaeng iti agtultuloy nga epekto ti El...

Napudot unay a panawen, manamnama nga agbayag iti katengngaan ti Mayo; nangatngato pay a...

Manamnama a marikna ti napudot unay a panawen iti pagilian agingga iti katengngaan ti Mayo. Sigun kenni State Weather Bureau Forecaster Glaiza Escullar, amin a...

City Camp Lagoon, nainget a maiwan-wananan kagiddan ti epekto ti Southwest Monsoon a pappa-pigsaen...

BAGUIO CITY- Nainget a bambantayan dagiti opisyales ti Baranggay Lower Rock Quarry ti City Camp Lagoon kagiddan ti mapaspasaran a panagtudo gapu iti bagyo...

Kina-alerto dagiti residente iti lokalidad iti aniaman a sasaaden ti panawen, maipalpalagip

BAGUIO CITY -Agpalpalgip ti Baguio City Disaster Risk Reduction Management Office iti kina-aletro dagiti residente ken saan laeng nga agridam nu mabigbig ti lugarda...

Bilang dagiti uram iti Rehiyon Cordillera bimmaba iti napalabas a dua a tawen

Bimmaba ti bilang dagiti nailista nga uram iti Cordillera Administrative Region iti napalabas a dua a tawen, sigun iti Bureau of Fire Protection Cordillera. Imbinglay...

Posible nga epekto ti panagdalapus dagiti bagyo iti syudad, pagsagsaganaan ti Baguio CDRRMO

BAGUIO CITY - Naka-blue alert ita ti Baguio City Disaster Risk Reduction Management Council kas panagsaganada iti obserbasion ti Semana Santa ken ti posible...

41 a power interruptions, nailista iti Cordillera kabayatan ti Bagyo a Ulysses

BAGUIO CITY - Nailista ti 41 a power interruptions iti rehion Cordillera gapu iti epekto ti bagyo a Ulysses. Maibasar iti kaudian a report ti...

Sumagmamano a pamilya iti Cordillera, nagbakwit gapu iti Bagyo a Ulysses

BAGUIO CITY - Nagbakwit ti 25 a pamilya iti probinsia ti Benguet gapu iti epekto ti bagyo nga Ulysses. Maibasar iti report ti Benguet PDRR...
- Advertisement -
--Advertisement--