Panakarambak iti maika-40th Strawberry Festival ti La Trinidad, agbalinen a simple ngem naisang-sangayan

BAGUIO CITY- Agbalinen a simple ngem naisangsayangan ti maisayangakat a selebrasyon ti maika-40 nga strawberry festival sadiay La Trinidad, Benguet inton Marso 20, aldaw...

Kasasaad dagiti overseas filipino workers (OFW) sadiay Japan, agtaltalinaed a nasayaat kalpasan ti narikna...

JAPAN - Agtaltalinaed a nasayaat ti kasasaad dagiti Pilipino sadiay Japan kasaruno ti narikna a magnitude 6 a ginggined partiklular iti Fukushima idi laeng...

Mt. Pulag iti Benguet, manamnama a mailukat metten kadagiti lokal a turista

BAGUIO CITY - Manamnama a mailukat manen ti Mt. Pulag National Park sadiay Kabayan, Benguet para kadagiti lokal a turista kalpasan nga impalubos ti...

Panagrehistro dagiti turista kadagiti lehitimo ken akreditado a hotel accomodation establishments, maibalballaag

BAGUIO CITY - Ibalballaag ti Baguio City Tourism Office ti panagrehisto dagiti turista kadagiti lehitimo weno akreditado nga hotel ken accomodation establishments tapnu saanda...

Panagbenga Festival 2021 ti Baguio City, nakanselar

BAGUIO CITY - Kinanselar ti lokal a gobierno ti Baguio City ti panakaisayangakt ti Baguio Flower Festival wenno Panagbenga a naituding inton sumaruno a...

𝐊𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠𝐚, 𝐚𝐠𝐬𝐞𝐫𝐛𝐢 𝐤𝐚𝐬 𝐡𝐨𝐬𝐭 𝐭𝐢 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐆𝐨𝐰𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐢 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐄𝐚𝐫𝐭𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟐

Agserbi ti Kalinga kas host ti Long Gown Competition ti Miss Earth 2022 inton Nobyembre 18. Babaen daytoy iti katulagan a pinirmaan da Kalinga Governor...

Nagduduma nga iligal a serbisyo a maidia-diaya iti Burnham Park, Baguio City, mabambantayan

BAGUIO CITY - Bambantayan ita ti Tourist Police Unit ti nagduduma nga illegal services a maidia-diaya iti Burnham Park, Baguio City. Kairamanan daytoy ti illegal...

Daily limit dagiti turista a sumangbay iti Baguio City, nawaswas

BAGUIO CITY - Awanen ti limitasyon iti bilang dagiti turista a sumrek ditoy Baguio City. Iti waragawag ni Mayor Benjamim Magalong, kinunana a saanen a...

Baguio City, nabigbig kas kabaknangan a siyudad iti ruar ti Metro Manila idi 2022

BAGUIO CITY - Nabigbig ti City of Pines kas kabaknangan a siyudad iti ruar ti Metro Manila idi tawen 2022 kas maibasar iti datus...

Eco-trails ti Camp John Hay, temporaryo a nairikep iti publiko

BAGUIO CITY - Inrikep ti John Hay Management Corporation (JHMC) ti nalatak ken madaydayo a Camp John Hay Eco-Trails kalpasan a nadiskobre iti deppaar...
- Advertisement -
--Advertisement--