Panagkamang dagiti OFW iti OWWA nu adda ti nadagsen a parikut dagitoy, nakiddaw kasaruno...

Guyguyugoyen ti Overseas Workers Welfare Administration dagiti overseas Filipino workers nga agkammangda kadakuada nu adda ti parikut dagitoy. Kasaruno daytoy ti naipadamag nga ipupusay ti...

Panaglayos, napasaran dagiti umili sadiay Sydney; panagturong iti nangatngato a lugar, idagdagadag dagiti otoridad...

SYDNEY AUSTRALIA-Napasaran dagiti umili sadiay Sydney ti panaglayos gapu iti napigsa a tudo.Gapu iti dayta, idagdagadag dagiti otoridad ti Australia nga agturong wenno umakar...

Uppat nga indibidual, pimmusay; dinosdosena a dadduma pay, nadangran iti panagdayyeg ti 7.2 magnitude...

Inwaragawag ti gobyerno ti Taiwan nga adda ti uppat nga indibidual a pimmusay bayat a nasurok lima pulo dagiti nadangran iti panagdayyeg ti 7.2...

Bangkay dagiti tallo nga OFW a pimmusay idiay United Arab Emirates, manamnama a maiyawid...

Manamnama a maiyawid iti kabiitan a panawen ti bangkay dagiti tallo nga overseas Filipino worker a pimmusay idi napasaran ti napigsa a panagtudo ken...

Tallo a Filipino cruise ship employees, naarestar sadiay Florida gapu iti maatap a child...

Inarestar dagiti otoridad sadiay Florida ti tallo a Pilipino nga empleyado ti maysa a cruise ship gapu iti kaso dagitoy nga adda pakainaiganna iti...

Kasasaad dagiti overseas filipino workers (OFW) sadiay Japan, agtaltalinaed a nasayaat kalpasan ti narikna...

JAPAN - Agtaltalinaed a nasayaat ti kasasaad dagiti Pilipino sadiay Japan kasaruno ti narikna a magnitude 6 a ginggined partiklular iti Fukushima idi laeng...

Pinoy dancers, agtultuloy ti panagdominarda iti manarimaan nga United Dance Organisation (UDO) Asia Pacific...

BAGUIO CITY - Nakastrek iti semi-finals ti maysa a miyembro ti JKrayonz Dance Crew - Baguio para iti solo, under 12-year old category para...

Suplay ti danum kalpasan ti nakaro a layos idiay Dubai, pagparparikutan dagiti sumagmamano a...

DUBAI - Agtaltalinaed a parikot ti suplay ti danum ken kuryente iti sumagmamano a paset ti Dubai idiay United Arab Emirates kagiddan ti napasaran...

Philippine Embassy, nakasagana a tumulong kadagiti OFW kalpasan ti napasamak a panaglayos...

Agtultuloy latta ti panagmonitor ken pannakikoordinar ti Philippine Embassy idiay Nairobi, Kenya kadagiti Overseas Filipino Workers (OFW) sadiay kalpasan ti napasamak a panaglayos ken...

Tallo nga OFW idiay United Arab Emirates, pimmusay gapu iti suffocation ken vehicular accident;...

Kinumpirmar ti Department of Migrant Workers nga adda ti tallo nga Overseas Filipino Workers (OFW) a pimmusay idiay United Arab Emirates kagiddan ti napasaran...
- Advertisement -
--Advertisement--