Lalaki a kanayon a lokwen dagiti babbai, nakikallaysa ti kalding idiay California

BALITANG ESPESYAL - Saan a ninamnama ti maysa a lalaki idiay California a mabirokanna ti pudno nga ayat iti naidumduma a wagas kalpasan ti...

Kasasaad dagiti overseas filipino workers (OFW) sadiay Japan, agtaltalinaed a nasayaat kalpasan ti narikna...

JAPAN - Agtaltalinaed a nasayaat ti kasasaad dagiti Pilipino sadiay Japan kasaruno ti narikna a magnitude 6 a ginggined partiklular iti Fukushima idi laeng...

Sexy girl a kanayon nga asitgan dagiti lalaki iti gym sadiay Estados Unidos, masikog...

Maysa a babai ti kanayon nga asitgan dagiti lallaki iti maysa a gym ti nagpalagip iti publiko a saan a lugar para iti speed...

Pinoy dancers, agtultuloy ti panagdominarda iti manarimaan nga United Dance Organisation (UDO) Asia Pacific...

BAGUIO CITY - Nakastrek iti semi-finals ti maysa a miyembro ti JKrayonz Dance Crew - Baguio para iti solo, under 12-year old category para...

Agassawa sadiay United Kingdom, espesyal; imetda ti rekord para iti greatest height differential of...

UNITED KINGDOM - Ti ayat, saan a managpili, daytoy ti pinaneknekanda James ken Chloe sadiay United Kingdom. Ammo yu kadi a naitampok ti agassawa iti...

Maysa pimmusay, nasurok tallo pulo, nadangran gapu iti nakaro a turbulence a nangitunda ti...

Pimmusay ti maysa a pasahero ti flight SQ 321 (Boeing 777-300ER) bayat a nasurok tallo pulo dagiti nadangran kalpasan a nagsabali ti direksyon ti...

Job opportunities para kadagiti Filipino nurses, idiaydiaya ti United States

Agkaskasapulan manen ti United States iti agarup 300 a registered filipino nurses kagiddan iti kinakurang dagiti nurses sadiay. Ti qualification iti daytoy ket kasapulan nga...

Suplay ti danum kalpasan ti nakaro a layos idiay Dubai, pagparparikutan dagiti sumagmamano a...

DUBAI - Agtaltalinaed a parikot ti suplay ti danum ken kuryente iti sumagmamano a paset ti Dubai idiay United Arab Emirates kagiddan ti napasaran...

Philippine Embassy, nakasagana a tumulong kadagiti OFW kalpasan ti napasamak a panaglayos...

Agtultuloy latta ti panagmonitor ken pannakikoordinar ti Philippine Embassy idiay Nairobi, Kenya kadagiti Overseas Filipino Workers (OFW) sadiay kalpasan ti napasamak a panaglayos ken...

Tallo nga OFW idiay United Arab Emirates, pimmusay gapu iti suffocation ken vehicular accident;...

Kinumpirmar ti Department of Migrant Workers nga adda ti tallo nga Overseas Filipino Workers (OFW) a pimmusay idiay United Arab Emirates kagiddan ti napasaran...
- Advertisement -
--Advertisement--